Zákazy a omezení

Při dovozu zboží v poštovních a expresních zásilkách platí určitá omezení a některé zboží vůbec nelze do EU dovážet. Níže jsou uvedeny nejdůležitější případy. U zcela omezeného druhu zboží musíte zaplatit clo, přestože obecně platí, že zboží do 150 EUR je od cla osvobozeno.

 

Na co se nevztahuje osvobození od cla

Pokud vám přichází zásilka ze zemí mimo EU a její hodnota je menší nebo rovna 150 EUR, nemusíte z tohoto zboží platit clo. Takové zásilky jsou od cla osvobozeny. Existuje ale několik výjimek, kdy toto osvobození neplatí.

Osvobození od cla se v případě dovozu zásilek do 150 EUR neuplatní, ať již jste si níže uvedené druhy zboží koupili anebo jsou vám zasílány jako dar. To  tedy znamená, že z uvedeného zboží zaplatíte vedle daně z přidané hodnoty také clo, ať už je jeho hodnota jakákoliv. Podle evropské legislativy nelze na tyto druhy zboží použít zjednodušené celní prohlášení, což znamená, že nemůžete použít eCeP

 • tabák a tabákové výrobky,
 • alkoholické výrobky,
 • parfémy a toaletní vody

Množstevní limity vybraného zboží zasílaného jako dar

Pokud vám jakožto fyzické osobě někdo pošle dar  (tedy se jedná o věc, za kterou neplatíte a je vám zaslána pouze  příležitostně od jiné fyzické osoby) a  vlastní hodnota zásilky nepřekračuje 45 EUR, je možné osvobodit níže uvedené zboží od cla pouze v případě, že množství nepřekročí stanovené limity.

Tabákové výrobky:

 •  50 kusů cigaret,
 •  25 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus),
 •  10 kusů doutníků,
 •  50 gramů tabáku ke kouření, nebo
 •  úměrná souprava těchto výrobků;

Alkoholické nápoje:

 • destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný líh s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo
 • destiláty a lihoviny, aperitivy na bázi vína nebo lihu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr, nebo úměrná souprava těchto výrobků
 • nešumivá vína: 2 litry;

Parfémy: 

 • 50 gramů

Toaletní vody: 

 • 0,25 litru 

 

Léky a léčivé přípravky 

Dovoz zásilek léčivých přípravků ze zemí, které neleží v Evropské unii je pro fyzické osoby zakázán. 

Pokud chcete mít jistotu, že nedovážíte zboží, které spadá do kategorie léků a léčivých přípravků, jejichž dovoz je zakázán,  je třeba zkontrolovat, zda  některá z účinných látek obsažených ve zboží nespadá do kategorie  humánních léčivých prostředků nebo veterinárních léčivých prostředků. Níže naleznete odkaz na  seznamy (nejsou vyčerpávající)  zmíněných léčivých látek, které nesmí být ve zboží obsaženy. Seznam je vytvořen na základě nejčastějších dotazů od občanů.  Před tím, než vám někdo takové zboží pošle, překontrolujte si oba seznamy – jak humánních léčivých prostředků, tak veterinárních léčivých přípravků. 

 

Seznam humánních léčivých přípravků

 

Seznam veterinárních léčivých přípravků

 

 

Zbraně a střelivo 

Zbraně, střelivo, nebo například nefunkční repliky zbraní není vůbec možné zasílat v rámci poštovní přepravy. Více informací  můžete získat na internetových stránkách České pošty. 

Zbraně a střelivo můžete dovážet prostřednictvím expresních přepravců, pokud smluvní podmínky expresního přepravce dovoz tohoto typu zboží umožňují. 

Pokud občan dováží zbraň (včetně střeliva), anebo zajišťuje tranzit, který směřuje mimo EU, a zásilka má status neobchodního zboží, pak se celním orgánům nepředkládají žádné doklady. Pokud se však bude jednat o obchodní zboží, je třeba vždy předložit povolení Ministerstva průmyslu a obchodu – Licenční správy k dovozu zbraní a střeliva.  Informace ke zbraním jsou na stránkách Policie ČR https://www.policie.cz/clanek/reditelstvi-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material-266175.aspx 

 

Výbušniny

Fyzická osoba nemůže dovážet nebo provážet výbušniny. Povolení k dovozu lze vydat pouze organizaci (podle § 25 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.). 

 

Zboží živočišného původu

Do EU není možné dovážet ani pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, a jiné.

Zmíněný zákaz se nevztahuje na zásilky živočišného původu pro osobní spotřebu z několika evropských zemí – Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino a Švýcarsko. Pro státy jako Grónsko, Faerské ostrovy a Island platí, že z nich lze dovézt maximálně do 10 kg výše zmíněných produktů. 

V případě že se objeví v zásilkách produkty živočišného původu, které nemohou být do EU vpuštěny, potraviny se zabaví a zlikvidují.

Bližší informace, přehled produktů, které lze dovážet bez omezení, případně množstevní limity pro dané země lze najít na webových stránkách Státní veterinární správy:  https://www.svscr.cz/zivocisne-produkty/dovoz-potravin-pro-osobni-spotrebu/

 

Rostliny a rostlinné produkty 

Všechny rostliny, ovoce, zelenina, květiny a semena pocházející ze zemí ležících mimo EU (kromě Švýcarska a Lichtenštejnska) a některých území EU (Ceuta, Melilla, Kanárské ostrovy, Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Mayotte, Réunion, Svatý Bartoloměj a Svatý Martin) musí mít při vstupu do EU rostlinolékařské osvědčení, a to bez ohledu na jejich množství.

Většina rostlin, ovoce, zeleniny, květin a semen (vyjmenované v příloze XI prováděcího nařízení EK 2019/2072) navíc podléhají při vstupu do EU dovozní rostlinolékařské kontrole, která se provádí na vstupních místech (vstupními místy do České republiky jsou letiště Praha – Ruzyně, Brno – Tuřany, Ostrava – Mošnov a vyclívací pošta Praha 3). Taková zásilka musí být dovozcem zapsána v systému TRACES a musí být u ní provedena dovozní rostlinolékařská kontrola příslušným orgánem. (v České republice je příslušným orgánem Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). 

Existují určité výjimky z uvedených pravidel. Bez rostlinolékařského osvědčení a dovozní kontroly lze dovézt pouze plody kokosu, datlí, banánů, durianu a ananasu.

Výše uvedená omezení se rovněž nevztahují na rostliny a části rostlin, které jsou sušené.

Na druhé straně úplný zákaz dovozu do ČR poštovními a expresními dopravci je platný u následujících rostlin a rostlinných materiálů:

 • Jehličnanů, vyjma plodů a osiva
 • Rostlin kaštanovníku, topolu a dubu, vyjma plodů a osiva
 • Samostatné kůry kaštanovníku, topolu, javoru a dubu
 • Rostlin z čeledi růžovitých (jabloň, hrušeň, slivoň, růže atd.)
 • Révy vinné, kromě plodů
 • Rostliny citrusů
 • Rostliny Photinia, datlovníku
 • Rostliny trav, vyjma některých okrasných druhů
 • Hlízy bramboru a lilkovitých, včetně jejich rostlin
 • Zeminy, pěstební substrátů

Dále je zakázáno dovážet výpěstky následujících druhů rostlin:

Akácie (Acacia), javor (Acer), Albizia, olše (Alnus), Annona, Bauhinia, dřišťál (Berberis), bříza (Betula) Caesalpinia, Cassia, kaštanovník (Castanea), Cornus, Corylus, Crataegus, DIospyros, buk (Fagus), Ficus carica, jasan (Fraxinus) Hamamelis, Jasminum, ořešák (Juglans), ptačí zob (ligustrum), Lonicera,  Jabloň (Malus), oleandr (Nerium) Persea, topol (Populus), slivoň (Prunus), dub (Quercus), akát (Rpbinia), vrba (Salix) jeřáb (Sorbus), tis (Taus), lípa (Tilia), jilm (Ulmus) rostliny Ullucus tuberosus, plody Momordicia a dřevo jilmi (Ulmus). Tento seznam se může měnit.

Co se týče chmele a produktů z chmele, můžete je dovážet pro osobní potřebu do určitého množství. Pro chmelovou hlávku a chmelový prášek je to jeden kilogram a pro chmelové extrakty platí limit 300 g . 

Veškeré informace o dovozu rostlin a rostlinných produktů naleznete na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

 

Přípravky na ochranu rostlin

Dovoz přípravků na ochranu rostlin pro osobní potřebu je zakázán (§46d zákona 326/2004 Sb.).

 

Dovoz chráněných druhů živočichů a rostlin - CITES 

V mnoha turistických destinacích mohou být na prodej exotické suvenýry vyrobené z živočichů a rostlin nebo i živá zvířata a rostliny místních druhů. Pokud by vám chtěl někdo zaslat některý z těchto suvenýrů, měli byste si být vědomi, že obchod s mnoha rostlinnými a živočišnými druhy je mezinárodně regulován. Dovoz určitých suvenýrů může být dokonce i nezákonný a takové věci mohou celníci zadržet. 

Dovoz chráněných druhů živočichů a planě rostoucích rostlin (živých i mrtvých) uvedených v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) je možný pouze při splnění podmínek stanovených v této Úmluvě a na základě příslušného povolení. V Evropské unii navíc platí speciální předpis a rovněž Česká republika k této problematice přijala svůj zákon.

Kromě zvláštního povolení, které v  České republice vydává Ministerstvo životního prostředí ČR, budete v řadě případů potřebovat i povolení vydané v zemi odeslání.

 

Všechny podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR a České inspekce životního prostředí.

 

Zpět na jak to funguje