Ochrana osobních údajů

Celní správa ČR na webových stránkách Celnička osobní údaje nezpracovává.

V aplikaci eCeP Celní správa ČR  zpracovává osobní údaje osob, které podávají celní prohlášení. Způsob zpracování  odpovídá tomu, jak je to obecným způsobem popsáno níže..

Obecné informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránkách Celní správy ČR.

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Celní správou České republiky

Celní správa České republiky zpracovává osobní údaje při plnění úkolů stanovených právními předpisy a na základě dalších právních titulů relevantních ke konkrétnímu zpracování. Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Celní správa České republiky
IČ: 71214011
se sídlem: Budějovická 7, 140 00 Praha 4
telefon: +420 261 331 111

email: podatelna@cs.mfcr.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

plk. Mgr. Lukáš Hlušička 
adresa: Budějovická 7, 140 00 Praha 4 
telefon: + 420 261 332 014 
e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz
ID datové schránky: 7puaa4c

 

Subjekt údajů má následující práva, která může vůči správci osobních údajů uplatnit:

  • Právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. 

Formulář pro podání žádosti

Žádat o uplatnění svých práv můžete na základě vyplnění a doručení tohoto FORMULÁŘE. Vyplněný formulář lze Celní správě ČR doručit následujícími způsoby:

a) datovou schránkou; ID datové schránky: 7puaa4c,
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem; adresa: podatelna@cs.mfcr.cz,
c) dopisem s podpisem na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů; adresa: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 00 Praha 4,
d) osobním doručením na Generální ředitelství cel nebo na některý z celních úřadů; zde bude ověřena Vaše totožnost.

Aby mohlo být Vaší žádosti vyhověno, je třeba vyplnit v tiskopisu formuláře veškeré povinné údaje. V případě, že tak neučiníte, nebude Celní správa ČR schopna Vás ve svých evidencích jednoznačně identifikovat a Vaší žádosti vyhovět. Případným vyplněním nepovinných údajů usnadníte Vaší identifikaci a zároveň urychlíte vyřízení Vaší žádosti.

Zpracování osobních údajů vyplněných v žádosti

Na základě Vámi vyplněné žádosti a jejího doručení Celní správě ČR budou osobní údaje, které jste v žádosti uvedl(a), zpracovávány za účelem evidování žádostí subjektů údajů, a to po dobu 5 let. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Lhůta pro zaslání odpovědi

Celní správa ČR má povinnost odpovědět na doručenou žádost podle GDPR ve lhůtě jednoho měsíce. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. V takovém případě budete o prodloužení lhůty, stejně jako o důvodech tohoto prodloužení informováni, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti.

V případě doručení žádosti, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro trestněprávní účely, má Celní správa ČR povinnost odpovědět do 60 dnů.

Zpoplatnění a zamítnutí žádosti

Pokud bude Celní správou ČR Vaše žádost vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Vám být uložen přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením takové žádosti, popřípadě nebude takovéto žádosti vyhověno a bude zamítnuta.

 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČ: 708 37 627

se sídlem: pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

web: https://www.uoou.cz

 

Informační povinnost:

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 nařízení GDPR a § 27 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytuje Generální ředitelství cel informace o jednotlivých účelech zpracování osobních údajů v rámci své působnosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění jednotlivých účelů zpracování. Podle účelu zpracování jsou ke zpracovávaným osobním údajům stanoveny skartační lhůty, případně jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou zpracovávané osobní údaje nadále k naplnění jednotlivých účelů potřebné.

Skartační lhůty jsou zpravidla stanoveny právními předpisy, které konkrétní zpracování osobních údajů upravují, případně jsou stanoveny Celní správou ČR s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů.